Vnitřní řád DM

Vnitřní řád domova mládeže  s účinností od 1. 1. 2017 zde.

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016
Ostatní zaměstnanci projednali dne: 30. 8. 2016
Školská rada schválila dne: 13. 10. 2016
Žáci byli seznámeni dne: opakovaně k 1.9.
Zákonní zástupci byli seznámeni dne: opakovaně k 1.9.
Tento řád vstupuje v platnost dne 1. 1. 2017 a tímto dnem také nabývá účinnosti.
 
Článek 1 
Obecná část
1. Tento vnitřní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život domova mládeže. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 108/2005 SB., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Provoz je zajišťován v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání. 
 
Článek 2  
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 
Umísťování žáků a studentů v domově, ukončování umístění 
1. O umístění do domova mládeže žádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podáním přihlášky k ubytování na adresu školy do 30. 6., a to na každý školní rok. 
 
2. O umístění žáka do domova rozhoduje ředitel školy. Při rozhodování přihlíží ke vzdálenosti místa bydliště žáka, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. 
 
3. O umístění či neumístění informuje ředitel školy zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka písemně do 31.7.
 
4. Na umístění v domově mládeže není právní nárok.
 
5. Žákům se poskytuje celodenní stravování v jídelně Střední školy automobilní, Krnov, příspěvková organizace na Opavské ul. v Krnově. 
 
6. Výše měsíční úhrady za ubytování v domově stanovuje ředitel školy směrnicí. 
 
7. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování úplaty za ubytování provede ředitel domova nejpozději do konce každého pololetí.
 
8. Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: 
a. o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 
b. zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady, 
c. žák přestal být žákem střední školy 
d. žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání
e. žák nebo student byl vyloučen z domova nebo 
f. žák se přestěhoval do místa školy. 
 
9. Při ukončení pobytu v domově mládeže předá žák veškerý inventář a řádně uklizený pokoj vychovateli. 
 
Práva ubytovaných žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků
1. Ubytovaný žák je partnerem vychovatele ve výchovném procesu. Ubytovaný žák má právo na ubytování ve školním roce od září do června, ubytování v sobotu a v neděli hlásí vychovateli předem:
a. na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
b. využívat veškeré zařízení domova určené pro žáky,
c. podílet se na organizování kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků prostřednictvím výchovných pracovníků,
d. aktivně se podílet na životě v domově mládeže,
e. zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených domovem mládeže,
f. požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu prádla,
g. podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na domově, přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách,
h. žádat o uložení cenných předmětů službu konajícího vychovatele, který o uložení cenných předmětů a peněz učiní zápis.
 
2. Zákonný zástupce nezletilého žáka a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilého žáka má právo:
a. být informován o chování a přístupu k plnění povinností svého dítěte,
b. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte.
 
3. Škola poskytuje informace o ubytovaném žákovi pravidelně na třídních schůzkách, při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail apod.), škola vyhoví po předložení žádosti, z níž bude moci být ověřena totožnost případného žadatele.
 
Povinnosti ubytovaných žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků
1. Žák je povinen:
a. dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova,
b. dodržovat režim dne, který je přílohou tohoto řádu,
c. řídit se pokyny vychovatelů,
d. dodržovat protipožární předpisy,
e. zachovávat pravidla společenského soužití na domově,
f. rozvíjet zásady morálky a řídit se jimi,
g. svědomitě se připravovat na vyučování,
h. udržovat pořádek ve svých věcech a čistotu pokoje,
i. šetřit zařízení domova mládeže, šetřit veškerou energií,
j. hlásit okamžitě závady na vnitřním zařízení budovy a inventáři,
k. přezouvat se a používat botníky,
l. před odchodem z domova mládeže předkládat vychovateli vycházkovou knížku.
 
2. Zákonný zástupce je povinen:
a. oznamovat domovu mládeže všechny důležité informace o svém dítěti týkající se ubytování, dodržování tohoto vnitřního řádu a denního režimu domova mládeže a jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (např. pozdní příjezd, dřívější odjezd, nemoc). 
 
3. Ubytovaným žákům je zakázáno:
a. kouření v prostorách domova mládeže včetně elektronických cigaret,
b. používání a přechovávání alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých látek,
c. nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek,
d. přechovávání všech typů zbraní, nábojů, chemikálií, výbušnin a jiných nebezpečných látek,
e. používání vlastních elektrospotřebičů,
f. svévolné přemísťování inventáře domova mládeže,
g. opouštět prostory domova mládeže bez svolení vychovatele,
h. přechování cenných předmětů a větších částek peněz na pokoji.
 
Výchovná opatření
1. Za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci může ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby udělit pochvalu. 
2. Za porušení řádu domova mládeže udělí ředitel nebo třídní učitel na návrh vychovatele podle závažnosti provinění jedno z těchto opatření:
a. podmíněné vyloučení z domova mládeže,
b. vyloučení z domova mládeže z domova mládeže.
3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům domova mládeže se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 
Článek 3 
Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení
 
Režim dne:
05.00 - 06.30 hod. budíček a osobní hygiena
05.30 - 07.15 hod. snídaně
07.15 - 07.30 hod. úklid pokojů
07.30 - 07.45 hod. odchod do školy
13.00 - 15.00 hod. oběd
15.00 - 16.00 hod. osobní volno
16.00 - 17.00 hod. studijní volno
17.00 - 18.00 hod. volnočasové aktivity
18.00 - 18.45 hod. večeře
18.45 - 21.00 hod. volnočasové aktivity, příp. samostudium
středa do 21.00 hod. vycházky ubytovaných žáků do 18 let
středa do 22.00 hod. vycházky ubytovaných žáků nad 18 let
21.00 hod. večerka žáků, kteří mají následující den praktické vyučování
21.00 hod. noční klid
22.00 hod. večerka
 
Příjezd na domov mládeže: den před vyučovacím dnem od 17.00 hod., popř. v den zahájení vyučování.
Odjezd z domova mládeže: den před dnem pracovního klidu do 9.00 hod.
 
Provoz domova mládeže je dále upraven v provozním řádu domova mládeže a provozním řádu objektu domova mládeže.
 
Článek 4 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany  před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
1. Žáci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce.
2. Při pobytu na domově mládeže se žáci řídí těmito pokyny:
a. dbají na bezpečnost a ochranu zdraví svou i spolubydlících,
b. chovají se ukázněně,
c. pohybují se opatrně a neběhají,
d. nehoupou se na židlích,
e. při použití sociálního zařízení jej udržují v čistotě, vždy za sebou splachují a zavírají dveře,
f. dodržují osobní hygienu.
3. Při pobytu na domově mládeže je žákům zakázáno:
a. rušit spolubydlící hlukem a hlasitou hudbou, rušit noční klid,
b. vstupovat do cizích pokojů bez vědomí v něm ubytovaných žáků, vodit návštěvy do domova mládeže bez vědomí vychovatele,
c. manipulovat s elektrickým zařízením, zásuvkami, pojistkami a jinou technikou,
d. zasahovat do topného systému a rozvodů vody,
e. umísťovat předměty na okenní římsy,
f. vyklánět se z oken, 
g. vyhazovat z oken odpadky,
h. manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovačem a zápalkami.
4. Na akcích konaných mimo domov mládeže a v době vycházek:
a. chovají se ukázněně,
b. dodržují bezpečnostní pokyny a pokyny vychovatele udělenými pro přemístění a přepravu.
5. Pro příjezd nebo odjezd z domova mládeže nesmí nezletilí žáci používat autostopu.
 
Článek 5
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
 
1. Žáci mají právo používat pomůcky a vybavení domova mládeže, udržují v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení. Šetrně zacházejí se svěřenými majetkem.
 
2. Každé poškození zařízení nebo závadu ubytovaní žáci hlásí vychovateli, vedoucímu vychovateli, řediteli školy, příp. na sekretariátu školy. 
 
3. Škoda způsobená domovu mládeže žákem úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností je považována za zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto vnitřním řádem.
 
4. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák odstraní nebo nahradí v plném rozsahu škodu způsobenou úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností.
 
5. Žáci jsou povinni šetřit vodou, elektřinou a tepelnou energií. Nemanipulují s rozvody tepelnými, elektrickými a nepřemísťují inventář.
 
6. Každý ubytovaný žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého ubytovacího místa. Před odchodem do školy a odjezdem z domova mládeže jej uklidí.
 
7. Ubytovaní žáci dbají na to, aby měli své věci pod dohledem nebo odloženy na místech k tomu určených a případně řádně uzamčeny.
 
8. Každou ztrátu nebo poškození věci je ubytovaný žák povinen ihned nahlásit vychovateli nebo pracovníkovi vykonávajícím pedagogický dohled. Pokud je žák svědkem takového jednání, má povinnost věc ihned ohlásit.