Úřední deska

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 24. 5. 2017.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

denní forma vzdělávání

5

0

Kritéria přijímacího řízení:

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměru vypočteného ze známek z vysvědčení za druhé pololetí I. ročníku, za druhé pololetí II. ročníku a za první pololetí III. ročníku ze všech povinných vyučovacích předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standardním způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním listem. Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce. Počet bodů za dosažený průměr:

do 1,50 – 50 bodů

od 1,51 do 1,75 – 45 bodů

od 1,76 do 2,00 – 40 bodů

od 2,01 do 2,20 – 35 bodů

od 2,21 do 2,40 – 30 bodů

od 2,41 do 2,60 – 25 bodů

od 2,61 do 2,80 – 20 bodů

od 2,81 do 3,00 – 15 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 50 bodů.

b)    Doloženého výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále z cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 15. 5. 2017.