Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).
 
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie - 2. kolo
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor: 64-41-L/51 Podnikání - 2. kolo
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Výsledková listina po náhradním termínu:
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Výsledková listina v řádném termínu:
Celkem bylo přijato 15 žáků z předpokládaných 18 uchazečů. Zbývající místa jsou rezervována pro případné přijetí řádně omluvených uchazečů, kteří budou konat jednotné zkoušky v náhradním termínu.
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor: 64-41-L/51 Podnikání
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  23-56-H/01 Obráběč kovů.
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  33-56-H/01 Truhlář.

Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Obor:  82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - 2. kolo.
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu - 2. kolo.
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
Obor:  82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu
Výsledky: zde (dle školského zákona) a zde (dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
 
 
Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole (objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“) a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.
 
Můžete podat odvolání podle poučení v rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Formulář odvolání uchazeče proti nepřijetí zde.
 
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Citace § 60a odstavec 6 školského zákona: "Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“.
 
Citace § 60a odst. 7 školského zákona: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.".
 

S jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na naši školu telefonicky (tel. 554 637 151) nebo formou e-mailu (info (zavináč) sspkrnov (tečka) cz).


Výsledky didaktických testů jsou uloženy v osobních spisech uchazečů, obdržíte je při odevzdání zápisového lístku, odeslání dotazníků nebo při odeslání rozhodnutí o nepřijetí (platí pro jednotné přijímací zkoušky).
 
Didaktické testy z řádného termínu 2016 (testy pro čtyřleté obory vzdělání ze dne 15. dubna 2016) a klíče správných řešení v záložce Didaktické testy a zde.