Provozní řád domova mládeže

Zpracoval: Ing. Aleš Zouhar              
Platnost: 1. 9. 2016
Projednáno: 30. 8. 2016
 
Provozní řád domova mládeže
 
(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)
 
I. Údaje o zařízení
Název: Domov mládeže, Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Sídlo: Krnov, Soukenická 137/27
Telefon: 554 637 151, 554 637 168
IČO: 00846279
Ředitel: Ing. Aleš Zouhar
Vedoucí vychovatel: Petr Čarnecký
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
 
II. Popis zařízení:
Typ: Domov mládeže
Kapacita zařízení: 35
Provoz zařízení: V době pracovního týdne včetně příjezdu v neděli, s výjimkou prázdnin
Podmínky pro ubytování:
Vybavení: Součástí lůžka je prostor na uložení lůžkovin, pracovní stůl se židlí s místním osvětlením a šatní skříň.
Čajová kuchyňka, prostory pro žehlení, sušení oděvů, obuvi:
Kuchyňský prostor, prostor pro žehlení a sušení oděvů, prostor pro ukládání bot.
Hygienická zařízení:
7 sprch, 8 umyvadel, 1 umyvadlo na nohy, 5 záchodových míst, 2 pisoáry
Využití zařízení pro jiné aktivity:
Studovna vybavena televizí, DVD, stolním fotbalem.
Druh aktivit, časové zařazení:
Společenské a sportovní aktivity, součást režimu dne.
 
III. Režimové požadavky
Způsob převzetí žáka do zařízení po vyučování:
Po obědě nejpozději do 15té hodiny se žáci hlásí vychovateli a od té doby se monitoruje jejich pohyb.
Podmínky pro volnočasové aktivity:
Podmínky pro tělovýchovné aktivity, sportovní vyžití:
Dle zájmu žáků máme možnost využívat cvičebnu a fitcentrum školy.
Podmínky pro zájmové aktivity, relaxaci:
Dle aktuální nabídky zájmové činnosti Střední školy průmyslové, příspěvkové organizace.
Všechny pokoje jsou vybaveny připojením k internetu.
Četba, poslech hudby, sledování filmů, hra na kytaru.
Pobyt venku: Denní pobyt venku cestou do školy a ke stravování.
Návštěvy kulturních akcí:
Individuálně, akce městské knihovny, kina, divadla, bazén.
Osobní nákupy: Denně individuálně.
Volná vycházka: Jednou týdně, zpravidla ve středu, neplnoletí žáci do 21. hodiny, plnoletí do 22. hodiny.
Zajištění dozoru: Službu konajícím vychovatelem, v noci pomocným pedagogickým bezpečnostním  pracovníkem.
Organizovaný program:
Zařazení v režimu dne, délka činnosti:
Každodenní studijní volno (16.00 hod. – 17.00 hod.).
Dle zájmu žáků sportovní hry ve cvičebně a fitcentru ve škole (1 hod.).
Možnost volby mezi různými činnostmi:
Sálový fotbal, florbal, basketbal nebo stolní tenis, využití fitcentra, stolního fotbalu.
Podmínky pro odpočinek:
Možnost individuální volby odpočinku: Osobní volno v režimu dne.
Doba vymezená ke spánku: 
22.00 hod. - 6.00 hod., 21.00 hod. - 5.00 hod. pro žáky, kteří mají praktickou výuku od 6.00 hod.
 
Stravování:
Podmínky pro stravování, rozsah poskytovaných služeb, doba podávání stravy:
Stravování zajištěno smluvně v jídelně Střední školy automobilní, Krnov, příspěvkové organizaci, pěšky 5 minut.
 
Výdej stravy:
snídaně: 6.15 hod. -  7.15 hod.
oběd: 12.30 hod. - 15.00 hod.
večeře: 18.00 hod. – 19.00 hod.
Pitný režim:              
Zajištění, druh nápojů, frekvence podávání, instalace automatů s nápoji:
Nápoje při výdeji stravy, pitná voda ve vodovodním řádu, individuální pitný režim.
 
Otužování:
Zařazení otužovacích prvků v režimu:
Individuálně, studená sprcha.
 
IV. Další požadavky
Výchova ke zdravému životnímu stylu, způsob a forma zařazení do režimu dne:
Každodenní osobní hygiena.
Vnitřní řád zařízení[1] (příloha provozního řádu)
Evidence a registrace úrazů[2]:
Záznam o úrazu, registrace do školního informačního systému, popř. ČŠI.
Lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění[3]:
Lékárnička v kanceláři vychovatelů, seznam telefonních čísel na nástěnce na chodbě.
Opatření k zamezení šíření a užívání návykových látek, kouření, požívání alkoholu:
Zájmová činnost školy a domova mládeže, zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových látek.
 
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu[4]
Teplota vzduchu:
Pobytové místnosti (společenské místnosti, studovny, pokoje a další místnosti určené k  činnosti a odpočinku): 22°±  2°C. Proti pronikání slunečního záření jsou okna místností vybavena žaluziemi.
Sprchy (24°C), umyvárny (24°C), záchody (18°C) .
Domov mládeže má vlastní rozvody ústředního topení, teplo smluvně dodává teplovodem firma VEOLIA.
Kontrola teploty vzduchu:
Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměry měří teplotu s přesností ± 0,5°C.
Zastavení provozu školy:
Při poklesu teploty vzduchu v prostorech určených k pobytu žáků ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorech v jednom dni pod 16°C je provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
Větrání: Provádí se spodními výklopnými díly oken. Větrání se provádí dle potřeby s ohledem na bezpečnost ubytovaných.
Osvětlení:
Denní osvětlení: V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter, je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.
Směr osvětlení: Převažuje směr osvětlení zleva a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.
Stínící prvky před okny:                       
V každé místnosti je stínění zabezpečeno žaluziemi.
Sdružené osvětlení:
Při nedostatečném denním osvětlení v případě nepříznivých klimatických podmínek je denní osvětlení a doplněno umělým osvětlením i během dne.
Osvětlení lůžka v pokojích:                 
Pro osvětlení lůžek je zabudováno místní osvětlení jako součástí celkového osvětlení.
Ochrana před oslněním:                      
Je zajištěna zařízením pro regulaci denního osvětlení – žaluziemi.
Obrazovky:                                               
Úroveň denního i umělého osvětlení prostor se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby uživatele.
 
VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla[5]
Výměna prádla:
Lůžkovin jednou za 2 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.
Praní prádla: Zajištěno smluvním zařízením.
Manipulace s prádlem, skladování prádla:
Čisté prádlo je odděleno od použitého, použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami z prádla.  Obaly jsou vhodné k praní, omyvatelné a dezinfikovatelné. Použité prádlo v obalech se skladuje ve skladu použitého prádla. Čisté lůžkoviny se skladují v samostatném skladu, sklad prádla a sklad použitého prádla.
 
VII. Zásobování pitnou vodou
Zdroj: Veřejný vodovod.
 
VIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění:
Denní úklid:
a) Setření navlhko: všech podlah včetně schodiště, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vyčištění čistících zón vysavačem,
b) vynášení odpadků na pokojích, vychovatelně, klubovně a na sociálních zařízeních,
c) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, pisoárových mušlí,
d) úklid zrcadel a skleněných výplní u dveří.
Týdenní, celkový úklid:
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, třikrát ročně umytí oken včetně rámů a krytů svítidel. Dvakrát ročně celkový úklid všech prostor. Jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.
Způsob a četnost dezinfekce a deratizace:
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány odpovídajícím způsobem.
 
IX. Jiné
Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné):
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.
 
[1] § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
[2] § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 
[3] 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 
[4] vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
 
[5] vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,