Projekty

Zapojení školy do programů EU:

Podpora výuky CNC obrábění
 
Operační program
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
 
Prioritní osa
2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 
Investiční priorita
10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
 
Specifický cíl
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 
Číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002194 
 
Cíl projektu
Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení kvality výuky a zlepšení podmínek pro výuku strojírenských předmětů žáků středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.  Specifickými cíli je dále zvýšení kvalifikační úrovně absolventů s jejich uplatněním na CNC stojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání.  
 
Výstupy projektu
Modernizace odborných učeben a rozšíření možnosti výuky CNC obrábění na jednotlivých školách – partnerech projektu. V rámci projektu dojde k pořízení dílenských cvičných CNC strojů, programovacích panelů, potřebné ICT techniky, specializovaného software (tzv. postprocesor) pro komunikaci CAD/CAM SW s CNC strojem a technologického nábytku.
 
Partneři projektu
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; 
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; 
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. 
 
Financování projektu
Zdroj financování projektu                                               Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu                                                      24 101 485,28
Celkové způsobilé výdaje projektu                                      24 101 485,28
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%)         21 691 336,75
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %)                          2 410 148,53
 
Doba fyzické realizace projektu
6/2016–11/2018
 
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Švecová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 834
fax: 595 622 427

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
 
Operační program 
02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Prioritní osa 
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 
Investiční priorita 
02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání
 
Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006920
 
Specifický cíl 
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; 02.3.68.5 Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 
Číslo a název tematického cíle
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
 
Název výzvy 
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
 
Anotace projektu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
 
Financování projektu
Zdroj financování projektu                                        Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu                           875 526,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu (100 %)           875 526,00
z toho 
z Evropského sociálního fondu                                744 197,09  (85%)
ze státního rozpočtu                                                 131 328,91  (15%)
 
Doba realizace projektu
09/2017 – 08/2019
 
Kontaktní osoba
Ing. Aleš Zouhar
ředitel školy
tel.: 554 637 150, 554 637 151 
fax: 554 637 152
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/02.00217

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v dřevozpracujících oborech nákupem nových strojů a zařízení včetně softwaru.

Specifické cíle projektu
• příprava žáků pro práci v dřevozpracujícím odvětví (zvýšení kvalifikační úrovně absolventů s jejich uplatněním na číslicově řízených strojích)
• zvýšení kvality vzdělávání, zvýšení počtu vzdělávaných žáků
• zatraktivnění dřevozpracujících oborů pro žáky základních škol
• modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání
• modernizace strojního a didaktického vybavení v dřevozpracujících oborech
• modernizace a zapojení informačních technologií, a tím zvýšení možností absolventů maturitních oborů pokračovat ve studiu na dalším stupni vzdělání (VOŠ, VŠ)
• snížení nezaměstnanosti, zvýšení uplatnitelnosti nezaměstnaných občanů na trhu práce
• zvýšení kvalifikační úrovně stávajících zaměstnanců firem v dřevozpracujícím průmyslu

Popis konečného stavu
V rámci projektu dojde k vybavení šesti škol Moravskoslezského kraje, vyučujících dřevozpracující obory, zcela novými, číslicově řízenými dřevoobráběcími CNC stroji včetně příslušného hardwarového a softwarového vybavení a dalším zařízením, potřebným pro výuku v dřevařských oborech, dle specifických potřeb jednotlivých škol.

Zapojené školy – partneři projektu
• Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
• Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
• Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
• Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace
• Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
• Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Financování projektu
Zdroj financování projektu                                                 Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu                                       30 129 937,62
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %)                  27 870 192,30
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (7,5 %)    2 259 745,32

Doba realizace projektu
10/2008 – 12/2010

Kontaktní osoba
Ing. Petr Kačmařík
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 912  595 622 912 BEZPLATNĚ 
fax: 595 622 427
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku

Operační program
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory
2.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/02.00218

Cíl projektu
Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro výuku žáků na středních odborných školách a odborných učilištích technického zaměření na Bruntálsku a zvýšit tak počet kvalitně připravených absolventů těchto škol s ohledem na požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Dále si klade za cíl vytvořit vzdělávací komplex s nabídkou širokého spektra technicky orientovaných vzdělávacích programů, který by pokryl okres Bruntál. Pro tyto cíle budou využity prostorové, materiální a personální kapacity stávajících středních škol. Celkem šest škol bude vybaveno dle stávajících potřeb autodoprávarenskou, strojírenskou technikou, klasickými obráběcími stroji, obráběcími stroji CNC, svařovací technikou a didaktickými pomůckami.

Popis konečného stavu
Jednotlivá centra budou vybavena moderními stroji a souvisejícím vybavením odpovídající úrovně technického a technologického vývoje, s ohledem na požadavky zaměstnavatelů.

Výstupy projektu
Hlavním výstupem projektu je vytvoření 6 center technického vzdělávání na Bruntálsku, a to ve školách v Bruntále, Krnově, Městě Albrechtice a Rýmařově. Centra budou pokrývat potřebu počátečního vzdělávání v oblastech:¬
• svařování
• obrábění kovů
• CNC programování
• CAD/CAM
• autotronika
• automechanika

Zapojené školy
• Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
• Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
• Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
• Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace
• Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace
• Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace

Financování projektu
Zdroj financování projektu                           Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu                              58.270.619,28
Způsobilé výdaje projektu                            55.163.102,01
- přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %)      51.025.869,36
- podíl kraje (7,5 %)                                     4.137.232,65
Nezpůsobilé výdaje projektu                          3.107.517,27

Doba realizace projektu
03/2009 - 12/2011

Manažer projektu
Ing. Marie Burianová
Odbor evropských projektů
Tel. 595 622 969  595 622 969 BEZPLATNĚ 
Fax.: 595 622 427
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  
Mechatronika

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/19.01196

Cíl projektu
Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem. Realizací projektu se výuka odborných předmětu výrazně přiblíží praxi, vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v neposlední řadě dojde k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy.

Výstupy projektu
V rámci realizace projektu budou v partnerských školách vybudovány učebny pro výuku mechatroniky. Budou vybaveny technologickým nábytkem, výpočetní technikou, moderními měřícími přístroji a především pneumatickými a elektropneumatickými výukovými systémy.
Partnery projektu jsou Střední škola průmyslová, Krnov, p.o.; Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.; Střední průmyslová škola, Karviná, p.o.; Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, p.o.; Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o.; Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o.

Financování projektu
Zdroj financování projektu                                          Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu                                                44 924 018,17
Celkové způsobilé výdaje projektu                                  44 540 496,57
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %)                37 859 422,07
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj           7 064 496,10

Doba realizace projektu
4/2010 – 12/2013

Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Karas
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 652  595 622 652 BEZPLATNĚ 
fax: 595 622 427
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Individualizace výuky pro vybrané obory SŠP Krnov

Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa
7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory
7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0894

Cíl projektu
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti

Specifické cíle projektu

Popis konečného stavu

Financování projektu
Zdroj financování projektu                                   Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu                         1 221 120,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu (100 %)          1 221 120,00

Doba realizace projektu
07/2012 – 06/2014

Kontaktní osoba
RNDr. Milan Osladil
Ředitel školy
tel.: 554 637 150  554 637 150 BEZPLATNĚ 
fax: 554 637 152
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.