Organizace školního roku 2017/2018

Pravidelná činnost:
Taneční kurzy
T: po dohodě s SVČ Méďa Krnov
 
Autoškola
T: po dohodě
 
Zájmová činnost
T: září 2016 - červen 2017
 
Nepravidelná činnost:
 
Ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej vysvědčení
T: 31. 1. 2018, středa
 
Stanovení jednotných kritérií pro příslušné kolo přijímacího řízení
T: do 31. 1. 2018
 
Jednodenní pololetní prázdniny
T: 2. 2. 2018, pátek
 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazečů do UŘ v období od 5. února do 15. února 
T: 5. 2. 2018
 
Jarní prázdniny
T: 26. 2. - 4. 3. 2018, pondělí, pátek
 
Termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na první kolo přijímacího řízení 
T: 1. 3. 2018, čtvrtek
 
Odborná exkurze AMPER 2018 BRNO
T: 20. 3. – 23. 3. 2018
 
Jednání výchovných komisí
T: 28. 3. 2018
 
Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
T: 28. 3. 2018
 
Třídní učitelé závěrečných maturitních ročníků prokazatelně seznámí žáky s platnými předpisy – zákon, vyhláška a organizací MZ
T: 28 3. 2018
 
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví a odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl jarní zkušební období.
T: do 28. 3. 2018
 
Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
T: do 28. 3. 2018
 
Velikonoční prázdniny
T: 29. 3. a 30. 3. 2018, čtvrtek, pátek
 
Velikonoce
T: 2. 4. 2018, pondělí
 
Informativní schůze s rodiči
T: 4. 4. 2018
 
Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
T: 11. 4. 2018
 
Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení 
T:  12. 4. 2018 (1. termín) a 16. 4. 2018 (2. termín)
 
Exkurze MOBITEX Brno – pro UŘZT, truhláře a čalouníky
T: dle data konání akce (25. 4. – 28. 4. 2018)
Z: ZŘTV
 
Svátek práce (státní svátek, významný den ČR)
T: 1. 5. 2018, úterý
 
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny 
T: 2. 5. – 15. 5. 2018
 
Květnové povstání českého lidu (významný den ČR)
T: 5. 5. 2018
 
Den vítězství (státní svátek)
T: 8. 5. 2018, úterý
 
Zveřejnění výsledků didaktických testů.
T: do 15. 5. 2018, následující den zveřejnění žákům
 
Provozní a odborná praxe 1. P, 2. E, 2. U, 3. E, 3. U
T: 14. 5. - 25. 5. 2018
 
Jednání výchovné komise 3. B
T: do 30. 5. 2018
 
Pedagogická rada pro 3. B
T: 31. 5. 2018 v 7.45 hod., čtvrtek
Z: ředitel
 
Exkurze podle učebních osnov
T: 1. 6. – 28. 6. 2018
 
Sportovně-turistický kurz
T: 1. 6. – 23. 6. 2018
 
Písemná zkouška 3. B a opravná písemná zkouška
T: 1. 6. 2018, pátek
 
Praktické zkoušky 3. B a opravná praktická zkouška
T: 4. 6. - 6. 6. 2018, pondělí až středa
 
Ukončení vyučování 3. B, výdej vysvědčení, vyřízení výstupních formalit všech žáků
T: 7. 6. 2017, čtvrtek
 
Oznámení hodnocení výsledků písemné a praktické zkoušky žákům 3. B
T: 7. 6. 2018
 
Studijní volno 3. B
T: 8. 6., 11.6. - 13. 6. 2018, pátek až středa
 
Ústní zkoušky 3. B
T: 18. 6. 2018 (Obráběč kovů) a 19. 6. 2018 (Truhlář), pondělí a úterý
 
Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2018. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
T: do 15. 6. 2018
 
Stanovení termínu opravných zkoušek ZZ ředitelem školy a zveřejnění www (§ 5, 47/2005) 
T: po ZZ
 
Stanovení termínu náhradních zkoušek ZZ zkušební komisí a zveřejnění www (§ 5, 47/2005) po ZZ a písemné oznámení uchazeče o opravnou nebo náhradní ZZ o zvoleném termínu řediteli školy nejpozději 1 měsíc předem
T: po ZZ
 
Burza učebnic se uskuteční u závěrečných ročníků
T: v den výdeje vysvědčení
 
Jednání výchovných komisí
T: do 22. 6. 2018
 
Pedagogická rada - 2. pololetí
T: 25. 6. 2018, 14.30 hod., pondělí
 
Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
T: 28. 6. 2018
 
Sport, filmové představení, burza učebnic
T: 25. 6. - 28. 6. 2018
 
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy nejpozději do
T: do 25. 6. 2018
 
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období
T: 25. 6. 2018
 
Den památky obětí komunistického režimu (významný den ČR)
T: 27. 6. 2018
 
Odeslání pozvánek žákům k řádným, opravným a náhradním ZZ
T: do 29. 6. 2018
 
Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení
T: 29. 6. 2018, pátek
 
Hlavní prázdniny
T: 2. 7. - 31. 8. 2018, pondělí, pátek
 
Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
T: do 7. 7. 2018
 
Den slovanských věrozvěstů (státní svátek)
T: 5. 7. 2018
 
Den upálení Mistra Jana Husa, 600 let od jeho smrti (státní svátek)
T: 6. 7. 2018
 
Opravné zkoušky a doklasifikace
T: 27. 8. – 29. 8. 2018