Organizace školního roku 2016/2017

Pravidelná činnost:
Taneční kurzy
T: po dohodě s DDM
 
Autoškola
T: po dohodě
 
Zájmová činnost
T: září 2016 - červen 2017
 
Nepravidelná činnost:
 
Zahájení vyučování v novém roce
T: 3. 1. 2017, úterý
 
Talentové zkoušky 1. termín
T: 10. 1. 2017, 9.00 hod., úterý
 
Talentové zkoušky 2. termín
T: 11. 1. 2017, 9.00 hod., středa
 
Preventivní prohlídka – truhláři 2. ročník
T: 13. 1. 2017
 
Preventivní prohlídka – truhláři 3. ročník
T: 13. 1. 2017
 
Nejzazší termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky do UŘ 
T: 20. 1. 2017
 
Jednání výchovných komisí
T: do 24. 1. 2017
 
Pedagogická rada - 1. pololetí
T: 25. 1. 2017
 
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti (významný den ČR)
T: 27. 1. 2017
 
Ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej vysvědčení
T: 31. 1. 2017, úterý
 
Jednodenní pololetní prázdniny
T: 3. 2. 2017, pátek
 
Vyhlášení jednotných kritérií pro přijímání
T: do 31. 1. 2017
 
Jarní prázdniny
T: 20. 2. - 26. 2. 2017, pondělí, pátek
 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazečů do UŘ v období od 5. února do 15. února 
T: 6. 2. 2017
 
Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
T: 8. 2. 2017
 
Předsedy zkušebních komisí jmenuje KÚ
T: do 28. 2. 2017
 
Centrum jmenuje komisaře pro jarní MZ
T: do 28. 2. 2017
 
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají v kmenových školách. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
T: 28. 2. 2017
 
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
T: 28. 2. 2017
 
Termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na první kolo přijímacího řízení 
T: 1. 3. 2017
 
Třídní učitelé závěrečných maturitních ročníků prokazatelně seznámí žáky s platnými předpisy – zákon, vyhláška a organizací MZ
T: 31. 3. 2017
 
Odborná exkurze AMPER 2017 BRNO
T: 21. 3. – 24. 3. 2017
 
Jednání výchovných komisí
T: 29. 3. 2017
 
Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
T: 29. 3. 2017
 
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví a odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl jarní zkušební období.
T: do 31. 3. 2017
 
Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
T: do 31. 3. 2017
 
Informativní schůze s rodiči
T: 5. 4. 2017
 
Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
T: 12. 4. 2017
 
Velikonoční prázdniny
T: 13. 4. a 14. 4. 2017, čtvrtek, pátek
 
Velikonoce
T: 17. 4. 2017, pondělí
 
Exkurze MOBITEX Brno – pro UŘZT, truhláře a čalouníky
T: dle data konání akce
 
Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení 
T:  12. 4. 2017
 
Přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení 
T:  19. 4. 2017
 
Svátek práce (státní svátek, významný den ČR)
T: 1. 5. 2017
 
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny 
T: 2. 5. – 15. 5. 2017
 
Květnové povstání českého lidu (významný den ČR)
T: 5. 5. 2017
 
Den vítězství (státní svátek)
T: 8. 5. 2017
 
Zveřejnění výsledků didaktických testů.
T: do 15. 5. 2017, následující den zveřejnění žákům
 
Provozní a odborná praxe 1. P, 2. E, 2. U, 3. E, 3. U
T: v době ústních maturitních zkoušek tj. 15. 5. – 26. 5. 2017
 
Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2017. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
T: do 15. 6. 2017
 
Jednání výchovné komise 3. B
T: do 30. 5. 2017
 
Pedagogická rada pro 3. B
T: 31. 5. 2017 7.45 hod., středa
 
Exkurze podle učebních osnov
T: 1. 6. – 28. 6. 2017
 
Sportovně-turistický kurz
T: 1. 6. – 23. 6. 2017
 
Písemná zkouška 3. B a opravná písemná zkouška
T: 2. 6. 2017
 
Praktické zkoušky 3. B a opravná praktická zkouška
T: 5. 6. - 7. 6. 2017
 
Ukončení vyučování 3. B, výdej vysvědčení, vyřízení výstupních formalit všech žáků
T: 8. 6. 2017
 
Oznámení hodnocení výsledků písemné a praktické zkoušky žákům 3. B
T: 8. 6. 2017
 
Studijní volno 3. B
T: 9. 6., 12. 6. - 14. 6. 2017
 
Ústní zkoušky 3. B
T: 15. 6. 2017 (OK), 16. 6. 2017 (TR)
 
Burza učebnic se uskuteční u závěrečných ročníků
T: v den výdeje vysvědčení
 
Jednání výchovných komisí
T: do 23. 6. 2017
 
Pedagogická rada - 2. pololetí
T: 26. 6. 2017, 14.30 hod.
 
Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
T: 29. 6. 2017
 
Sport, filmové představení, burza učebnic
T: 27. 6. - 29. 6. 2017
 
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy nejpozději do
T: do 25. 6. 2017
 
Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období
T: 25. 6. 2017
 
Den památky obětí komunistického režimu (významný den ČR)
T: 27. 6. 2017
 
Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení
T: 30. 6. 2017, pátek
 
Hlavní prázdniny
T: 1. 7. - 1. 9. 2017, sobota, čtvrtek
 
Odeslání pozvánek žákům k řádným, opravným a náhradním ZZ
T: do 1. 7. 2017
 
Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
T: do 5. 7. 2017
 
Den slovanských věrozvěstů (státní svátek)
T: 5. 7. 2017
 
Den upálení Mistra Jana Husa, 600 let od jeho smrti (státní svátek)
T: 6. 7. 2017
 
Opravné zkoušky a doklasifikace
T: 28. 8. – 30. 8. 2017