Kritéria přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 12. 4. 2017, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 19. 4. 2017, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu: čtvrtek - 11. 5. 2017, náhradní termín k 2. termínu - pátek 12. 5. 2017. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2017.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

18-20-M/01

Informační technologie

Počítačové systémy a sítě, programování

denní forma vzdělávání

18

0

Kritéria přijímacího řízení:

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)     Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 1. 2017.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 12. 4. 2017, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 19. 4. 2017, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu - čtvrtek 11. 5. 2017, náhradní termín k 2. termínu - pátek 12. 5. 2017. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2017.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

Mechatronik

denní forma vzdělávání

12

0

Kritéria přijímacího řízení:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)     Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 1. 2017.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkouška nekoná.Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2017.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů

denní forma vzdělávání

20

0

Kritéria přijímacího řízení:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,50 – 90 bodů

od 1,51 do 1,75 – 80 bodů

od 1,76 do 2,00 – 70 bodů

od 2,01 do 2,20 – 60 bodů

od 2,21 do 2,40 – 50 bodů

od 2,41 do 2,60 – 40 bodů

od 2,61 do 2,80 – 30 bodů

od 2,81 do 3,00 – 20 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 90 bodů.

b)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případněs lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého jazyka, fyziky, cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 1. 2017.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkouška nekoná.Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2017.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

33-56-H/01

Truhlář

Truhlář

denní forma vzdělávání

10

0

Kritéria přijímacího řízení:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,50 – 90 bodů

od 1,51 do 1,75 – 80 bodů

od 1,76 do 2,00 – 70 bodů

od 2,01 do 2,20 – 60 bodů

od 2,21 do 2,40 – 50 bodů

od 2,41 do 2,60 – 40 bodů

od 2,61 do 2,80 – 30 bodů

od 2,81 do 3,00 – 20 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 90 bodů.

b)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případněs lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého jazyka, fyziky, cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 1. 2017.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 12. 4. 2017, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 19. 4. 2017, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu - čtvrtek 11. 5. 2017, náhradní termín k 2. termínu - pátek 12. 5. 2017. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2017.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

denní forma vzdělávání

30

0

Kritéria přijímacího řízení:

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměru vypočteného ze známek z vysvědčení za druhé pololetí I. ročníku, za druhé pololetí II. ročníku a za první pololetí III. ročníku ze všech povinných vyučovacích předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standardním způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním listem. Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce. Počet bodů za dosažený průměr:

do 1,50 – 50 bodů

od 1,51 do 1,75 – 45 bodů

od 1,76 do 2,00 – 40 bodů

od 2,01 do 2,20 – 35 bodů

od 2,21 do 2,40 – 30 bodů

od 2,41 do 2,60 – 25 bodů

od 2,61 do 2,80 – 20 bodů

od 2,81 do 3,00 – 15 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 50 bodů.

b)    Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále z cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

 

V Krnově dne 30. 1. 2017.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Na základě § 60 až § 60g a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje níže uvedený předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pro vykonání talentové zkoušky se stanovuje termín 10. 1. 2017 a druhý termín 11. 1. 2017. Talentová zkouška sestává z kresby tužkou. Přihlášky se přijímají do 30. 11. 2016.

Kód oboru vzdělávání

Obor vzdělávání - název RVP

Obor vzdělávání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

82-51-L/03

Uměleckořemeslné zpracování textilu

Návrh a realizace textilií a oděvů

denní forma vzdělávání

12

0

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je doložená zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu z hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.

Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 40 bodů

od 1,40 do 1,59 – 30 bodů

od 1,60 do 1,79 – 25 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)     Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:

1 – 40 bodů

2 – 30 bodů

3 – 20 bodů

4 – 10 bodů

5 –   0 bodů

max. 40 bodů.

c)     Dalších kritérií:

1.     Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.

2.     Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body.

max. 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 12 s nejvyšším počtem bodů. Na odvolání není ponecháno žádné místo. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel školy

V Krnově dne 31. 10. 2016.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Na základě § 60 až § 60g a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje níže uvedený předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pro vykonání talentové zkoušky se stanovuje termín 10. 1. 2017 a druhý termín 11. 1. 2017. Talentová zkouška sestává z kresby tužkou. Přihlášky se přijímají do 30. 11. 2016.

Kód oboru vzdělávání

Obor vzdělávání - název RVP

Obor vzdělávání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

82-51-L/02

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce

denní forma vzdělávání

18

0

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je doložená zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu z hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.

Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 40 bodů

od 1,40 do 1,59 – 30 bodů

od 1,60 do 1,79 – 25 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)     Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:

1 – 40 bodů

2 – 30 bodů

3 – 20 bodů

4 – 10 bodů

5 –   0 bodů

max. 40 bodů.

c)     Dalších kritérií:

1.     Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.

2.     Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body.

max. 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 18 s nejvyšším počtem bodů. Na odvolání není ponecháno žádné místo. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel školy

V Krnově dne 31. 10. 2016.